سیگنالی تریدینگ ، اولین ارائه دهنده سیگنال های صرافی کوینکس ( COINEX ) با قابلیت مدیریت سطح ریسک و استفاده از 1 تا 4 الگوریتم جهت ارائه سیگنال کوینکس و مجهز شده به پارامتر تاییده یا VERIFICATION

از فرصتها در لحظه استفاده نمایید